Ομάδες Εργασίας

Για την εύρυθμη λειτουργία του συλλόγου και την υποβοήθηση του Δ.Σ. στο έργο του, συγκροτούνται ομάδες εργασίας – επιτροπές οι οποίες αναλαμβάνουν τομείς εργασίας. Η ανάθεση του έργου κάθε επιτροπής γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. Επικεφαλής κάθε επιτροπής είναι ο έφορος, ο οποίος ενημερώνει το Δ.Σ για την πορεία του έργου της. Στις ομάδες εργασίας – επιτροπές γίνονται δεκτά μόνο τακτικά μέλη του συλλόγου. Τα δόκιμα ή μη τακτικά μέλη του συλλόγου μπορούν με απόφαση και ευθύνη του αρμόδιου εφόρου, να παρακολουθούν σαν εκπαιδευόμενα το έργο της ομάδας εργασίας, προκειμένου να αποκτήσουν εμπειρία.

Ο αριθμός των μελών κάθε ομάδας εργασίας – επιτροπής ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ, ενώ οι επικεφαλής έφοροι επιλέγονται από το Δ.Σ. για τις ικανότητες και τις ιδιαίτερες γνώσεις που έχουν. Η θητεία κάθε εφόρου αρχίζει με την επιλογή του από το Δ.Σ, και τελειώνει με την ανάδειξη του επόμενου νέου διοικητικού συμβουλίου. Το νέο Δ.Σ. μπορεί να επανατοποθετήσει τον ίδιο έφορο ή να τον αντικαταστήσει. Τα μέλη των ομάδων εργασίας παραμένουν επ’αόριστον, εκτός αν τα ίδια παραιτηθούν εγγράφως, ή αν ο έφορος ή το Δ.Σ. αποφανθούν ότι το συγκεκριμένο μέλος ή  μέλη δεν μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Όλα τα μέλη των ομάδων εργασίας – επιτροπών, οι έφοροι και το Δ.Σ. προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά, χωρίς οικονομική απολαβή. Περιουσιακά ή άλλα στοιχεία που χρησιμοποιούν οι ομάδες εργασίας, χρεώνονται στον έφορο, ο οποίος οφείλει να τα χρησιμοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι δαπάνες για τη λειτουργία των ομάδων εργασίας – επιτροπών, εγκρίνονται από το Δ.Σ, του συλλόγου, και θα πρέπει να προβλέπονται στον ισολογισμό εσόδων – εξόδων του συλλόγου.

Ομάδα εκπαίδευσης – επιμόρφωσης μελών

Έφορος: Κρίτσαλος Κωνσταντίνος – 18SV1231
Τηλέφωνο: +30 697 306 9735

Μέλη: Αντώνης Χιώτης – 18SV1542

Διαχειρίζεται όλα τα θέματα της εκπαίδευσης των υποψηφίων C.B-ers και της επιμόρφωσης των ήδη αδειούχων. Σε συνεργασία με την ομάδα δημοσίων σχέσεων αναλαμβάνει την οργάνωση διαλέξεων ή άλλων εκδηλώσεων, που σκοπό έχουν να διαδώσουν την επικοινωνία με ραδιοτηλέφωνα. C.B. Οργανώνει δανειστική βιβλιοθήκη, έντυπη ή ηλεκτρονική, φροντίζει για τη συγγραφή και την έκδοση έντυπου ή ηλεκτρονικού υλικού, που κρίνονται απαραίτητα ή αναγκαία για την εκπαίδευση και επιμόρφωση των μελών.

Ομάδα δημοσίων και διεθνών σχέσεων, οργάνωσης, ενημέρωσης της ιστοσελίδας, και ηλεκτρονικής επικοινωνίας του συλλόγου

Έχει την ευθύνη της επικοινωνίας του συλλόγου με όλους όσους ενδιαφέρονται να έρθουν σε επαφή με το σύλλογο, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, οργανισμούς ή ιδιώτες. Ενημερώνει τα υποψήφια μέλη του συλλόγου για τους σκοπούς του, και τις επικοινωνίες μέσω ραδιοτηλεφώνων C.B. Προτείνει στο Δ.Σ., αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει κάθε εκδήλωση του συλλόγου. Έχει την ευθύνη και τη διαχείριση των εντευκτηρίων του συλλόγου. Διοργανώνει διαλέξεις, προβολές, σεμινάρια, χορούς, συνεστιάσεις, εκδρομές, αλλά και άλλες εκδηλώσεις με σκοπό τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών. Ενημερώνει το Δ.Σ. για τις διεθνής συναντήσεις ή εκδηλώσεις συλλόγων ή δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων που αντικείμενο έχουν τις επικοινωνίες με ραδιοτηλέφωνα C.B. και οργανώνει τη συμμετοχή του συλλόγου σε αυτές, αν κριθεί απαραίτητο. Σε συνεργασία με την ομάδα εκπαίδευσης, αναλαμβάνει την οργάνωση διαλέξεων ή άλλων εκδηλώσεων, που σκοπό έχουν να διαδώσουν την επικοινωνία με ραδιοτηλέφωνα. C.B.
Ο σκοπός της ομάδας οργάνωσης, συντήρησης – ενημέρωσης της ιστοσελίδας, και ηλεκτρονικής επικοινωνίας του συλλόγου, είναι με την χρήση της ηλεκτρονικής τεχνολογίας, να σχεδιάσουν και να αναρτήσουν στο διαδίκτυο την επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας περιοδικά θα πρέπει να ενημερώνεται με νέα θέματα ή ειδήσεις, ώστε να παραμένει πάντοτε επίκαιρη. Η ομάδα εργασίας δεν προβαίνει σε καμιά μεταβολή του περιεχομένου της ιστοσελίδας αν δεν έχει προηγουμένως της σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ.

Έφορος: Luca Tontodonati – 18SV1454
E-mail: pasixera.sup@gmail.com

Μέλη:
Εμμανουήλ Ρούσσος – 18SV3107
Πέτρος Φουντούκας – 18SV1471
Φωτεινή Γαρμπή – 18SV8297
Χρήστος Ζαραβέλας – 18SV1453
Γρηγόριος Βορριάς – 18SV1458
Αλέξανδρος Κανλής -18SV1477
Μιχαήλ Μικές – 18SV313

Ομάδα τεχνικής υποστήριξης μελών και εγκαταστάσεων

Έφορος: Κρίτσαλος Κωνσταντίνος – 18SV1231
E-mail: pasixera@gmail.com

Μέλη:
Δημήτρης Αλεξιαδης – 18SV1342
Luca Tontodonati – 18SV1454

Τα μέλη της ομάδας Τεχνικής υποστήριξης μελών και εγκαταστάσεων, φροντίζουν να δίνουν οδηγίες, ή να βοηθούν τα άλλα μέλη του συλλόγου στην εγκατάσταση των ραδιοτηλεφώνων και των παρελκομένων τους. Έχουν την ευθύνη να συντηρούν και να διατηρούν σε άριστη λειτουργική κατάσταση τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό του σταθμού βάσεως του συλλόγου, τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό των ομάδων έκτακτης ανάγκης, αλλά και τον εξοπλισμό των παραρτημάτων, αν αυτό τους ζητηθεί, και τον εξοπλισμό ο οποίος έχει τοποθετηθεί σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς στα πλαίσια της συνεργασίας τους.