Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελείται από πέντε μέλη, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, και τον συντονιστή των εφόρων.

Πρόεδρος

Παραβάντης Αθανάσιος – 18SV1364
Τηλέφωνο: +30 698 631 7433

 • Εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον των δικαστηρίων, των διοικητικών αρχών, των δημοσίων υπηρεσιών, των Ελληνικών, ξένων και διεθνών οργανισμών, και επιχειρεί στο όνομα του σωματείου κάθε δικαιοπραξία.
 • Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα και γενικότερα την αλληλογραφία του Σωματείου.
 • Συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις, τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και καταρτίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τους.
 • Προτείνει δράσεις, εκδηλώσεις, ή δραστηριότητες με σκοπό την καλύτερη δυνατή επίτευξη των σκοπών του συλλόγου.

Αντιπρόεδρος

Δεσύλλας Κωνσταντίνος – 18SV126
Τηλέφωνο: +30 690 736 1664

 • Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο, τον βοηθά στα καθήκοντά του και τον αναπληρώνει οποτεδήποτε χρειαστεί.
 • Είναι ενήμερος για όλα τα θέματα που αφορούν το σωματείο, ώστε να μπορεί να αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.
 • Προτείνει δράσεις, εκδηλώσεις, ή δραστηριότητες με σκοπό την καλύτερη δυνατή επίτευξη των σκοπών του συλλόγου.

Γενικός Γραμματέας

Σακαρίδης Σαράντης – 18SV1365
Τηλέφωνο: +30 694 638 4132

 • Τηρεί και υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ,
 • Συντάσσει, αρχειοθετεί, την αλληλογραφία του σωματείου, και ενημερώνει τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. για το περιεχόμενό της.
 • Τηρεί το πρωτόκολλο, και τα αρχεία του σωματείου. Τηρεί κατάλογο με τα έπιπλα και σκεύη του σωματείου, τον κάθε είδους τηλεπικοινωνιακό ή άλλο εξοπλισμό.
 • Φυλάσσει την σφραγίδα του σωματείου.
 • Προτείνει δράσεις, εκδηλώσεις, ή δραστηριότητες με σκοπό την καλύτερη δυνατή επίτευξη των σκοπών του συλλόγου.

Ταμίας

Μπαντούλας Κωνσταντίνος – 18SV1333
Τηλέφωνο: +30 694 055 2622 (Δευτέρα με Παρασκευή από τις 08:00 έως 16:00)

 • Εισπράττει το δικαίωμα εγγραφής, και τις συνδρομές των μελών του σωματείου, εκδίδοντας τις ανάλογες αποδείξεις.
 • Εισπράττει τις πάσης φύσεως χορηγίες, και έσοδα, εκδίδοντας τις ανάλογες αποδείξεις.
 • Τα χρηματικά έσοδα του συλλόγου από οποιαδήποτε αιτία τα καταθέτει σε τραπεζικό λογαριασμό που διατηρείται σε τράπεζα που θα αποφασίσει το Δ.Σ.
 • Κρατά με δική του ευθύνη χρηματικό ποσό για τα μικροέξοδα του συλλόγου, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
 • Τηρεί βιβλίο εσόδων – εξόδων και αρχείο αποδείξεων.
 • Ενεργεί πληρωμές, αναλήψεις, καταθέσεις, και όλες εν γένει τις τραπεζικές συναλλαγές.
 • Ενημερώνει το Δ.Σ. για τις οικονομικές συναλλαγές με τις τράπεζες, για την οικονομική κατάσταση του συλλόγου, προφορικά και κάθε μήνα γραπτά.
 • Σε καμία περίπτωση ο ταμίας δε μπορεί να κάνει πληρωμές ή αναλήψεις οποιουδήποτε χρηματικού ποσού από οποιοδήποτε τραπεζικό λογαριασμό του σωματείου μόνος του, εάν δεν υπογράψει ο Πρόεδρος ή κάποιο άλλο εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ.
 • Προτείνει δράσεις, εκδηλώσεις, ή δραστηριότητες με σκοπό την καλύτερη δυνατή επίτευξη των σκοπών του συλλόγου.

Συντονιστής Εφόρων

Κενή Θέση

Έχει την ευθύνη να συντονίζει το έργο των επικεφαλής εφόρων των ομάδων εργασίας – επιτροπών. Σε συνεργασία με τα άλλα μέλη του Δ.Σ. και τους ίδιους τους εφόρους, καταρτίζει το πρόγραμμα δράσης των ομάδων εργασίας με τέτοιο τρόπο, ώστε οι επιμέρους δράσεις των ομάδων να μην έρχονται σε σύγκρουση μεταξύ τους. Όπως και τα άλλα μέλη του Δ.Σ. προτείνει δράσεις, εκδηλώσεις, ή δραστηριότητες με σκοπό την καλύτερη δυνατή επίτευξη των σκοπών του συλλόγου.