Ποιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν έναν σταθμό CB;

Οι επικοινωνίες στη μπάντα πολιτών είναι πλέον ελεύθερες, άνευ αδείας, χωρίς την καταβολή παραβόλων ή τελών. Με λίγα λόγια, μπορεί οποιοσδήποτε να στήσει έναν σταθμό βάσεως, κινητό ή φορητό και να πραγματοποιήσει ραδιοεπικοινωνίες. Ένας σταθμός CB χρησιμοποιείται από τον κάτοχό του, που είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και φύλαξη των συσκευών. Κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί τον σταθμό, πρέπει να είναι υπό την άμεση επίβλεψη του υπεύθυνου. Σε περίπτωση χρήσης του σταθμού από ανήλικο άτομο, πρέπει να υπάρχει επίβλεψη του κηδεμόνα του.

Οι χρήστες CB, οφείλουν να γνωρίζουν όλους τους ισχύοντες κανόνες πριν πραγματοποιήσουν επικοινωνίες. Λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα, όταν η χρήση του σταθμού πραγματοποιείται από άλλο πρόσωπο, ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τη νομοθεσία. Οφείλουν επίσης να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να μην προξενηθεί ατύχημα.

Οι χρήστες CB που είναι πολίτες χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (CEPT) ή χώρας που δεν ανήκει στη CEPT αλλά εφαρμόζει την απόφαση ECC Decision (11)03 «The harmonised use of frequencies for Citizens’ Band (CB) radio equipment», όπως ισχύει, έχουν δικαίωμα λειτουργίας CB κατά την διάρκεια παραμονής τους στην Ελλάδα, με την προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του κανονισμού. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαγορεύεται η χρήση συσκευής CB από αλλοδαπούς.

Οι παραπάνω πληροφορίες παρέχονται με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Διαβάστε επίσης

Ποιες διαμορφώσεις και πόση ισχύ χρησιμοποιούμε στη μπάντα πολιτών;

Τι ισχύει για τις κεραίες στη μπάντα πολιτών;

Πώς χρησιμοποιούνται τα κανάλια 1, 9, 11, 19 και 40;

Τι χαρακτηριστικά κλήσεως χρησιμοποιούμε στη μπάντα πολιτών;

Τι επικοινωνίες πραγματοποιούμε στη μπάντα πολιτών;

Τι κάνουμε σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης στη μπάντα πολιτών;