Γενικές πληροφορίες για το CB

Οι επικοινωνίες στη μπάντα πολιτών είναι πλέον ελεύθερες, άνευ αδείας, χωρίς την καταβολή παραβόλων ή τελών. Με λίγα λόγια, μπορεί οποιοσδήποτε να στήσει έναν σταθμό βάσεως, κινητό ή φορητό και να πραγματοποιήσει ραδιοεπικοινωνίες. Ένας σταθμός CB χρησιμοποιείται από τον κάτοχό του, που είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και φύλαξη των συσκευών. Κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί τον σταθμό, πρέπει να είναι υπό την άμεση επίβλεψη του υπεύθυνου. Σε περίπτωση χρήσης του σταθμού από ανήλικο άτομο, πρέπει να υπάρχει επίβλεψη του κηδεμόνα του.

Οι χρήστες CB, οφείλουν να γνωρίζουν όλους τους ισχύοντες κανόνες πριν πραγματοποιήσουν επικοινωνίες. Λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα, όταν η χρήση του σταθμού πραγματοποιείται από άλλο πρόσωπο, ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τη νομοθεσία. Οφείλουν επίσης να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να μην προξενηθεί ατύχημα.

Οι χρήστες CB που είναι πολίτες χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (CEPT) ή χώρας που δεν ανήκει στη CEPT αλλά εφαρμόζει την απόφαση ECC Decision (11)03 «The harmonised use of frequencies for Citizens’ Band (CB) radio equipment», όπως ισχύει, έχουν δικαίωμα λειτουργίας CB κατά την διάρκεια παραμονής τους στην Ελλάδα, με την προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του κανονισμού. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαγορεύεται η χρήση συσκευής CB από αλλοδαπούς.

Ποιες διαμορφώσεις και πόση ισχύ χρησιμοποιούμε στη μπάντα πολιτών;

Οι επικοινωνίες στη μπάντα πολιτών διεξάγονται στη περιοχή συχνοτήτων 26,960 MHz – 27,410 MHz, σε 40 προκαθορισμένους διαύλους (κανάλια). Χρησιμοποιούνται οι διαμορφώσεις AM, FM και SSB. Για τα AM και FM η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύ είναι στα 4 W, ενώ για τα SSB στα 12 W.

Τι ισχύει για τις κεραίες στη μπάντα πολιτών;

Για τους σταθμούς της μπάντας πολιτών, χρησιμοποιούνται ομοιοκατευθυντικές κεραίες με κέρδος 0dBd (2.15dBi). Για σταθμούς βάσεως, υπάρχουν υψομετρικοί περιορισμοί. Οι κεραίες που είναι εγκατεστημένες πάνω σε κτήρια, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 6 μέτρα από το ψηλότερο σημείο που έχουν τοποθετηθεί. Οι κεραίες που είναι εγκατεστημένες απευθείας στο έδαφος, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 18 μέτρα.

Οι κατευθυντικές κεραίες απαγορεύονται. Κατ’ εξαίρεση, οι σύλλογοι CB που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας, μπορούν να χρησιμοποιούν κατευθυντικές κεραίες, μόνο για λήψη, στην έδρα του συλλόγου, με μέγιστο κέρδος κεραίας 6 (maxdBdgain 6) για την παρακολούθηση του καναλιού 9.

Να έχετε υπ’ όψη πως οι υπεύθυνοι των σταθμών CB έχουν την υποχρέωση να μεριμνούν για την ασφάλεια, την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα καθώς και την εξασφάλιση έγκρισης από τον ιδιοκτήτη του χώρου εγκατάστασης του σταθμού βάσεως. Επιπλέον, απαιτείται τοποθέτηση ευανάγνωστης και ανεξίτηλης πινακίδας με τα στοιχεία του υπεύθυνου του σταθμού. Εάν η κεραίας σας βρίσκεται κοντά σε γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, πρέπει για λόγους ασφάλειας να τηρούνται επακριβώς οι οδηγίες εγκατάστασης και απεγκατάστασης του κατασκευαστή της. Τέλος, εάν βρίσκεστε κοντά σε αεροδρόμιο, ελικοδρόμιο ή ραδιοβοήθημα, η εγκατάσταση κεραίας απαιτεί άδεια από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ 191/Β/5-2-2009.

Πώς χρησιμοποιούνται τα κανάλια 1, 9, 11, 19 και 40;

Ο δίαυλος #1 συχνότητας 26,965 MHz χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης αποκλειστικά από δημόσιες υπηρεσίες ή άλλους φορείς ή χρήστες CB που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη έκτακτη κατάσταση.

Ο δίαυλος #9 συχνότητας 27,065 MHz χρησιμοποιείται από τους χρήστες CB αποκλειστικά και μόνο σε περιπτώσεις ανάγκης (δίαυλος κλήσεων επείγοντος χαρακτήρα), όπως επίσης και από τους σταθερούς σταθμούς των συλλόγων CB για σύντομες ραδιοεπικοινωνίες CB.

Ο δίαυλος #11 συχνότητας 27,085 MHz χρησιμοποιείται από τους χρήστες CB μόνο για ακροάσεις και κλήσεις (δίαυλος ΚΛΗΣΕΩΝ) μέχρις ότου επιτευχθεί η επικοινωνία με τον καλούμενο και αμέσως μετά η επικοινωνία συνεχίζεται σε άλλο κανάλι που ορίζουν οι χειριστές των δύο σταθμών.

Ο δίαυλος #19 συχνότητας 27,185 MHz χρησιμοποιείται σε επικοινωνίες εξυπηρέτησης των οδηγών οχημάτων (οδική βοήθεια, σύντομες ανακοινώσεις οδικής κυκλοφορίας, πληροφορίες για την κατάσταση οδοστρωμάτων κ.λπ.).

Ο δίαυλος #40 συχνότητας 27,405 χρησιμοποιείται, αποκλειστικά για επικοινωνίες εξυπηρέτησης αναγκών πυρασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Τι χαρακτηριστικά κλήσεως χρησιμοποιούμε στη μπάντα πολιτών;

Κατά την διεξαγωγή ραδιοεπικοινωνίας στη μπάντα πολιτών, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί ως χαρακτηριστικό κλήσεως του σταθμού (callsign) τα βασικά προσωπικά στοιχεία του που τον χαρακτηρίζουν (π.χ. όνομα, ή/και επίθετο, περιοχή μόνιμης κατοικίας ή στοιχεία τοποθεσίας από την οποία εκπέμπει). Σε περίπτωση που ο χρήστης ανήκει σε σύλλογο CB, μπορεί να χρησιμοποιεί το διακριτικό κλήσεως που του εκχωρεί ο σύλλογος. Οι χρήστες CB με παλαιά διακριτικά κλήσεως εφόσον επιθυμούν τα διατηρούν και μπορούν να τα χρησιμοποιούν. Η χρήση ψευδών διακριτικών κλήσεως απαγορεύεται.

Τι επικοινωνίες πραγματοποιούμε στη μπάντα πολιτών;

Η ανταπόκριση μεταξύ των σταθμών CB περιορίζεται στη μεταβίβαση και λήψη κυρίως ανακοινώσεων, καθώς και σε παρατηρήσεις προσωπικού χαρακτήρα. Η φωνητική ανταπόκριση διεξάγεται σε σαφή γλώσσα. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση κρυπτοφωνίας, συνθηματικών λέξεων ή οποιουδήποτε μη γνωστού κώδικα. Οι ανταποκρίσεις δέον να είναι σύντομες και να περιορίζονται στην ανταλλαγή σύντομων μηνυμάτων, απαγορευμένων των διαφημίσεων κάθε είδους.

Απαγορεύεται από τους σταθμούς CB η μετάδοση μουσικής ή φωνητικών προγραμμάτων με αμοιβή ή χωρίς. Απαγορεύεται η μετάδοση πάσης φύσεως ψευδών η ανεξακρίβωτων ειδήσεων ή διαφημίσεων ή μουσικής ή οποιασδήποτε μορφής προπαγάνδα καθώς και κάθε επικοινωνία που εξυπηρετεί επαγγελματική δραστηριότητα. Απαγορεύεται επίσης η μετάδοση ύβρεων, εκφράσεων ή μηνυμάτων που αντίκειται στην δημόσια τάξη ή προσβάλλουν την ευπρέπεια, το φύλλο, τη φυλή, τις πολιτικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις.

Τι κάνουμε σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης στη μπάντα πολιτών;

Σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης (θεομηνίες, πλημμύρες, σεισμοί, πυρκαγιές κλπ) οι χρήστες CB δύναται να παράσχουν ραδιοεπικοινωνιακή βοήθεια. Στις περιπτώσεις αυτές επιτρέπεται η επικοινωνία με τις εμπλεκόμενες δημόσιες υπηρεσίες ή φορείς για λόγους ενημέρωσης και συντονισμού. Οι ανταποκρίσεις έκτακτης ανάγκης έχουν προτεραιότητα έναντι των λοιπών.

Οι χρήστες CB εφόσον το επιθυμούν μπορούν να ζητήσουν την ένταξη τους στα Μητρώα Εθελοντών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, είτε ως μεμονωμένοι εθελοντές είτε μέσω των συλλόγων CB στους οποίους ανήκουν. Οι σταθμοί CB που είναι ενταγμένοι στα Μητρώα Εθελοντών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας χρησιμοποιούνται για την παροχή ραδιοεπικοινωνιακής συνδρομής από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, όπως η Αστυνομία, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Λιμενικό Σώμα κ.λ.π. Τους σταθμούς χειρίζονται αποκλειστικά οι κάτοχοι των ενταγμένων σταθμών.

Σε ειδικές περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών δύναται να απαγορεύεται η εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών CB σε παραμεθόριες περιοχές ή περιοχές που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα εκτάκτων αναγκών, με απόφαση των αρμοδίων αρχών.

Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπου ιδίως κινδυνεύει ανθρώπινη ζωή, η ιδιωτική ή η Δημόσια περιουσία, οι χειριστές CB επιτρέπεται να επικοινωνήσουν με ραδιοερασιτεχνικούς σταθμούς με όλους τους επιτρεπτούς τρόπους, αποκλειστικά μέσα στο φάσμα των 26.960 – 27.410 MHz.

Οι παραπάνω πληροφορίες παρέχονται με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο.