Καταστατικό

ΑΡΘΡΟ 1

Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ C.B, (ΠΑ.ΣΥ.ΧΕ.ΡΑ. CB). Το σωματείο μπορεί να εμφανίζεται και με τον διακριτικό τίτλο «PAN-HELLENIC CLUB OF CB RADIO USERS».

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός του σωματείου είναι:

1. Η δημιουργία ενός νέου Σύγχρονου νομικού πλαισίου λειτουργίας των Ραδιοτηλεφώνων C.B. στην Ελλάδα, που θα είναι εναρμονισμένο με τα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και θα αντικαταστήσει το Προεδρικό Διάταγμα 156/4.4.1990, και των τροποποιήσεων ή επικαιροποιήσεων που του έχουν γίνει έως σήμερα.

2. Η διάδοση με κάθε νόμιμο μέσο της λειτουργίας των ραδιοτηλεφώνων C.B. στην Ελλάδα και γενικότερα:

2.1 Ο Σύλλογος αναλαμβάνει να ενημερώσει – εκπαιδεύσει με κάθε πρόσφορο τρόπο τους υποψηφίους C.B-ERS, στην χρήση, τους κανονισμούς, και το νομικό πλαίσιο που διέπουν την λειτουργία των ραδιοτηλεφώνων C.B.

2.2 Με την κυκλοφορία έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, με την διεξαγωγή διαλέξεων, συγκεντρώσεων ή εκδηλώσεων, θα επιδιώξει να ενημερώσει τους Έλληνες πολίτες για την ωφέλεια που θα έχουν από την χρήση των ραδιοτηλεφώνων C.B.

2.3 Να καταγράφει σε Πανελλήνια κλίμακα, να μελετά, και να αντιμετωπίζει τα προβλήματα που αφορούν την διάδοση και λειτουργία των ραδιοτηλεφώνων C.B.

2.4 Να ιδρύσει σε πανελλήνια κλίμακα τοπικά αυτοδιαχειριζόμενα παρατήματα, και να τους παράσχει την μέγιστη δυνατή συνδρομή, ώστε να βοηθηθούν στην λειτουργία τους.

3. Να εγκαταστήσει στην έδρα του Συλλόγου στην Αθήνα, αλλά και σε όλα τα τοπικά παραρτήματα ραδιοτηλέφωνα βάσεως, ώστε να εξυπηρετούνται οι C.Bers. που κινούνται μέσα στα όρια της εμβέλειας του ραδιοτηλεφώνου βάσεως της έδρας ή των παρατημάτων.

4. Στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης του Συλλόγου απέναντι στους Έλληνες πολίτες και στην Πολιτεία, μπορεί να εγκαθιστά σε Δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, με την σύμφωνη γνώμη τους, ραδιοτηλέφωνα C.B. μέσω των οποίων θα γίνεται ευκολότερη και αποτελεσματικότερη η λειτουργία ή ο συντονισμός τους.

5. Η παροχή ασύρματης ραδιοτηλεφωνικής βοήθειας προς τους Έλληνες πολίτες ή τις Κρατικές υπηρεσίες – φορείς σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης όπως για παράδειγμα: θεομηνίες, σεισμοί, πυρκαγιές, τροχαία ατυχήματα κλπ.

6. Η συνεργασία με άλλους Ελληνικούς ή Διεθνής Συλλόγους, Ενώσεις, φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιωτικού ή διεθνούς δικαίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό που έχουν σαν σκοπό την διάδοση των επικοινωνιών με ραδιοτηλέφωνα C.B.

7. Η έκδοση έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου, μέσω του οποίου θα διαδίδεται η έννοια της ερασιτεχνικής επικοινωνίας με ραδιοτηλέφωνα C.B. Θα τονώνεται η έννοια της εθελοντικής προσφοράς των C.B-ers απέναντι στην Πολιτεία και το κοινωνικό σύνολο. Μέσω τεχνικών άρθρων, ηλεκτρονικών σχεδίων ή μαθημάτων θα επιδιώκει ο σύλλογος την επιμόρφωση των μελών του σε θέματα ασύρματης επικοινωνίας, επίλυσης τεχνικών προβλημάτων, και γενικότερα θα προσπαθήσει να αυξήσει τις γνώσεις των μελών του σε θέματα ηλεκτρονικής και ασύρματης τεχνολογίας.

ΑΡΘΡΟ 3

Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το σωματείο έχει σφραγίδα στρογγυλή, που γράφει περιμετρικά στην Ελληνική γλώσσα «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝOY C.B»,

Στο εσωτερικό της υπάρχει μια εκπέμπουσα κεραία βάσεως, αριστερά της οποία υπάρχει το κεφαλαίο γράμμα C, και δεξιά της το κεφαλαίο γράμμα Β.

Κάτω από την κεραία και τα κεφαλαία γράμματα CB, υπάρχει η Αγγλόγλωσση ονομασία του Συλλόγου «PAN-HELLENIC CLUB» και στο κάτω περιφερειακό τμήμα της σφραγίδας οι λέξεις «OF CB RADIO USERS».

ΑΡΘΡΟ 5

Διάκριση μελών.

Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε:

1. Δόκιμα
2. Μη τακτικά
3. Τακτικά.
4. Ιδρυτικά.
5. Επίτιμα.

Τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου, είναι αυτόματα και τακτικά μέλη.

Δόκιμα μέλη

Μπορούν να εγγραφούν όλοι οι Έλληνες πολίτες οι οποίοι είναι 18 ετών και άνω την ημερομηνία που καταθέτουν την αίτηση εγγραφής τους στον Σύλλογο. Σε περίπτωση που μελλοντικά, άδεια ραδιοτηλεφώνου C.B. μπορούν να αποκτήσουν οι Έλληνες πολίτες σε ηλικία μικρότερη των 18 ετών, αυτόματα μειώνεται στην νέα ηλικία αδειοδότησης, και η ηλικία εγγραφής των Δόκιμων μελών. Τα δόκιμα μέλη του Συλλόγου μετά την συμπλήρωση έξη μηνών από την ημερομηνία εγγραφής τους, μετά από αίτησή τους μπορούν να ονομαστούν Μη τακτικά μέλη. Τα δόκιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, αλλά μπορούν να συμμετάσχουν σε όλες τις συναντήσεις των μελών του συλλόγου, να υποβάλουν προτάσεις, και να παρίστανται στις συνεδριάσεις – συνελεύσεις, και εκδηλώσεις των μελών του συλλόγου.

Μη τακτικά μέλη.

Ονομάζονται τα μέλη που έχουν παραμείνει τουλάχιστον έξη μήνες στο στάδιο του δόκιμου μέλους, και απαραίτητα έχουν άδεια κατοχής και λειτουργίας ραδιοτηλεφώνου C.B. Τα μη τακτικά μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, αλλά μπορούν να συμμετάσχουν σε όλες τις συναντήσεις των μελών του συλλόγου, να υποβάλουν προτάσεις, να παρίστανται στις συνεδριάσεις – συνελεύσεις των μελών του συλλόγου και να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις του. Με τη σύμφωνη γνώμη τους, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, μπορεί να τους αναθέτει συγκεκριμένο έργο όπως:

1. Το χειρισμό του ραδιοτηλεφώνου βάσεως του Συλλόγου.
2. Τη συμμετοχή τους σε διάφορες επιτροπές – ομάδες εργασίας.
3. Τη συμμετοχή τους σε ομάδες δράσης όπως: ομάδες πυρασφαλείας, ομάδες έκτακτης ανάγκης κλπ.

Τακτικά μέλη.

Ονομάζονται μετά από αίτησή τους τα μέλη του συλλόγου τα οποία έχουν παραμείνει στο στάδιο του μη τακτικού μέλους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξη μηνών. Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, συμμετέχουν σε όλες τις συναντήσεις – συνελεύσεις του Συλλόγου, υποβάλουν προτάσσεις, συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του, και με την σύμφωνη γνώμη τους το Διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου μπορεί να τους αναθέσει συγκεκριμένο έργο όπως:

1. Να συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας με τον βαθμό του εφόρου ή του μέλους.
2. Να αναλαμβάνουν την οργάνωση και λειτουργία του ή των σταθμών βάσεως του συλλόγου και των ομάδων έκτακτης ανάγκης.
3. Να συμμετάσχουν σαν σύνδεσμοι με τον ανάλογο εξοπλισμό και υλικοτεχνική υποδομή στην οργάνωση δικτύων επικοινωνίας σε Δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, ή πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου, εφόσον προκύπτει τηλεπικοινωνιακό όφελος για το Κράτος ή τους Έλληνες πολίτες συνολικά.
4. Να συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας – επιτροπές, για να υποβάλουν προτάσεις για την αρτιότερη λειτουργία του συλλόγου, και την καλύτερη δυνατή επίτευξη των σκοπών του.

Επίτιμα μέλη του σωματίου.

Μπορούν να ονομαστούν μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης του σωματίου, μετά από πρόταση του Δ.Σ., εξέχοντα πρόσωπα της κοινωνίας ή άτομα τα οποία έχουν προσφέρει ιδιάζουσες υπηρεσίες στην κοινωνία και το σωματείο. Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από οποιαδήποτε οικονομική υποχρέωση, και όσα από αυτά έχουν άδεια λειτουργίας ραδιοτηλεφώνου C.B. έχουν δικαίωμα ψήφου στις γενικές συνελεύσεις. Τα επίτιμα μέλη με άδεια λειτουργίας ραδιοτηλεφώνου C.B. κατ’ εξαίρεση έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, μετά από την παρέλευση τριών ετών από την ανακήρυξή τους σε επίτιμα μέλη.

ΑΡΘΡΟ 5

Οικονομικές υποχρεώσεις

Όλα τα μέλη καταβάλουν οικονομική συνδρομή η οποία προορίζεται να καλύψει τις οικονομικές υποχρεώσεις του συλλόγου. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα Επίτιμα μέλη του συλλόγου.

Εγγραφή Δοκίμων μελών.

Τα δόκιμα μέλη καταβάλουν δικαίωμα εγγραφής εφάπαξ στο σύλλογο 10 Ευρώ, και ετήσια συνδρομή 20 Ευρώ, τα ποσά αυτά μπορούν να μεταβληθούν με απόφαση της γενικής συνέλευσης.

Ετήσια συνδρομή.

Καταβάλλεται από όλα τα μέλη του συλλόγου: δόκιμα, μη τακτικά, τα τακτικά, και ιδρυτικά μέσα στο πρώτο τρίμηνο του νέου έτους, και ανέρχεται σε 20 Ευρώ. Το ύψος της ετήσιας συνδρομής μπορεί να μεταβληθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 6

Κυρώσεις

Στα μέλη των οποίων η συμπεριφορά δεν συνάδει με τους σκοπούς του συλλόγου επιβάλλονται κυρώσεις είτε από το Δ.Σ, είτε από τη γενική συνέλευση.

Η ποινή της προφορικής επίπληξης.

Επιβάλλεται από το Δ.Σ. στα μέλη που υποπίπτουν σε πολύ ελαφρά παραπτώματα, που δεν έχουν δυσμενή αντίκτυπο στις ραδιοεπικοινωνίες C.B, ή ο αντίκτυπός τους δεν θίγει σοβαρά την αξιοπιστία, την σοβαρότητα, και τους σκοπούς του συλλόγου. Η βαρύτητα του παραπτώματος αξιολογείται από το ΔΣ.

Η ποινή της γραπτής επίπληξης.

Επιβάλλεται από το Δ.Σ. στα μέλη που υποπίπτουν σε ελαφρά παραπτώματα ο αντίκτυπος των οποίων έχει ελαφρώς δυσμενή αντίκτυπο στις ραδιοεπικοινωνίες C.B, ή ο αντίκτυπος τους θίγει ελαφρά την αξιοπιστία, την σοβαρότητα, και τους σκοπούς του συλλόγου. Η βαρύτητα του παραπτώματος αξιολογείται από το ΔΣ.

Η ποινή της αποβολής μέλους για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Επιβάλλεται από το Δ.Σ. στα μέλη που υποπίπτουν σε σοβαρά παραπτώματα, που έχουν άμεσα δυσμενή αντίκτυπο στις ραδιοεπικοινωνίες C.B, ή ο αντίκτυπος τους θίγει σοβαρά την αξιοπιστία, την σοβαρότητα, και τους σκοπούς του συλλόγου. Η βαρύτητα του παραπτώματος αξιολογείται από το ΔΣ, και ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος επιβάλλεται η αποβολή του μέλους για 1, 3, 6, 12 μήνες. Η αποβολή του μέλους δε σημαίνει και επιστροφή μέρους της συνδρομής του.

Οριστική διαγραφή μέλους.

Επιβάλλεται από τη Γενική συνέλευση του Συλλόγου, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Δ.Σ. Η οριστική διαγραφή επιβάλλεται υποχρεωτικά στα μέλη που με τη συμπεριφορά τους δημιούργησαν παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες C.B, δημιούργησαν προβλήματα, δυσλειτουργία, ή οδήγησαν σε διακοπή της συνεργασίας του Συλλόγου με άλλους συλλόγους ή δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ή σε σοβαρές διενέξεις μεταξύ των μελών του. Σε οριστική διαγραφή οδηγούνται τα μέλη που δεν καταβάλουν ή δεν διακανονίζουν την συνδρομή τους για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξη μηνών.

ΑΡΘΡΟ 7

Όργανα του συλλόγου.

Όργανα του σωματείου είναι:

1. Η Γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη
2. Το Διοικητικό συμβούλιο.
3. Η Ελεγκτική επιτροπή.

Η τακτική γενική συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του σωματείου, και συγκαλείται υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, ή και συχνότερα, αν το ΔΣ κρίνει απαραίτητο.

Η ενημέρωση των μελών σχετικά με τον τόπο, την ημερομηνία, την ώρα, και τα θέματα που θα θιγούν στη γενική συνέλευση, θα γίνει με τους εξής τρόπους:

1. Με ανακοίνωση στο κανάλι 11 του C.B. στην συχνότητα 27.085 ΜΗΖ, σε διαμόρφωση ΑΜ και FM, τουλάχιστον ένα μήνα πριν.
2. Από τον έντυπο ειδικό τύπο, που ασχολείται με τις ερασιτεχνικές επικοινωνίες.
3. Από το διαδίκτυο είτε με e-mail, είτε από τα social media, είτε από την ιστοσελίδα του συλλόγου.
4. Ταχυδρομικά.
5. Με SMS εφόσον το μέλος έχει δηλώσει στη γραμματεία του συλλόγου τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η τακτική γενική συνέλευση επαναλαμβάνεται την επόμενη εβδομάδα ίδια ημέρα, ώρα, τόπο, και θέματα.

Η επαναληπτική συνέλευση θεωρείται σε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρευρισκομένων τακτικών μελών.

Η έκτακτη γενική συνέλευση συγκαλείται:

1. Με απόφαση του Δ.Σ. οποτεδήποτε κρίνει απαραίτητο.
2. Εφόσον το ζητήσει το 1/3 των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών.

Η τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το 1/3 των ταμιακώς τακτοποιημένων μελών του σωματείου. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση επαναλαμβάνεται την επόμενη εβδομάδα ίδια ημέρα, ώρα, τόπο, και θέματα.

Η επαναληπτική συνέλευση θεωρείται σε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρευρισκομένων τακτικών μελών.

Εκλογή Προεδρείου γενικής συνέλευσης.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπιστώσει την απαρτία, η γενική συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο της γενικής συνέλευσης και δύο γραμματείς για την τήρηση των πρακτικών, αλλά και για να τον βοηθήσουν σε οτιδήποτε χρειαστεί.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται από την πλειοψηφία του 51% των παρευρισκομένων τακτικών μελών, και είναι υποχρεωτικά αποδεκτές από το ΔΣ και το σύνολο των μελών του συλλόγου.

Η τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση εγκρίνει:

1. Την έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ..
2. Τον οικονομικό απολογισμό και τον ισολογισμό με βάση την έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής, και αποφασίζει για την απαλλαγή ή όχι.
3. Ορίζει το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και της συνδρομής των μελών.
4. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του νέου οικονομικού έτους, τον οποίο καταρτίζει το Δ.Σ.
5. Αποφασίζει για οποιοδήποτε άλλο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
6. Εκλέγει ανά τριετία το νέο Δ.Σ και την εξελεγκτική επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 8

Το Διοικητικό Συμβούλιο:

1. Διοικεί το Σωματείο, και διαχειρίζεται την περιουσία του.
2. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
3. Συνιστά ομάδες εργασίας – επιτροπές, καθορίζει το έργο τους, και εκλέγει τους επικεφαλής εφόρους.
4. Ιδρύει παραρτήματα σε άλλες πόλεις, και συντάσσει τον κανονισμό λειτουργίας τους.
5. Συντάσσει την έκθεση πεπραγμένων, τον οικονομικό απολογισμό, τον ισολογισμό εσόδων – εξόδων, και τα υποβάλει στη γενική συνέλευση.
6. Αποφασίζει για τη συμμετοχή του σωματείου σε οργανισμούς, φορείς, οργανώσεις, ή εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το αντικείμενο των οποίων περιστρέφεται γύρω από τις επικοινωνίες στη Citizens Band.

ΑΡΘΡΟ 9

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελείται από πέντε μέλη, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, και τον συντονιστή των εφόρων.

Οι θέσεις καταλαμβάνονται ανάλογα με τον αριθμό των ψήφων που συγκεντρώνει ο κάθε υποψήφιος από την γενική συνέλευση των μελών του σωματείου.

Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής. Σε περίπτωση παραίτησης ενός μέλους του, ο πρώτος επιλαχών σε ψήφους καλείται να αναλάβει θέση στο Δ.Σ., και σε περίπτωση άρνησης, ο αμέσως επόμενος, έως ώτου βρεθεί μέλος που θα δεχθεί να αναλάβει θέση στο Δ.Σ. Το Δ.Σ. συγκαλείται σε κλειστή συνεδρίαση, και με ψηφοφορία αποφασίζει για τη θέση που θα αναλάβει το νέο μέλος του Δ.Σ.

Σε περίπτωση ισοψηφίας των μελών του Δ.Σ. η ψήφος του Προέδρου μετρά διπλή.

Ο Πρόεδρος

1. Εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον των δικαστηρίων, των διοικητικών αρχών, των δημοσίων υπηρεσιών, των Ελληνικών, ξένων και διεθνών οργανισμών,και επιχειρεί στο όνομα του σωματείου κάθε δικαιοπραξία.
2. Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα και γενικότερα την αλληλογραφία του Σωματείου.
3. Συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις, τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και καταρτίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τους.
4. Προτείνει δράσεις, εκδηλώσεις, ή δραστηριότητες με σκοπό την καλύτερη δυνατή επίτευξη των σκοπών του συλλόγου.

Ο Αντιπρόεδρος

1. Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο, τον βοηθά στα καθήκοντά του και τον αναπληρώνει οποτεδήποτε χρειαστεί.
2. Είναι ενήμερος για όλα τα θέματα που αφορούν το σωματείο, ώστε να μπορεί να αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.
3. Προτείνει δράσεις, εκδηλώσεις, ή δραστηριότητες με σκοπό την καλύτερη δυνατή επίτευξη των σκοπών του συλλόγου.

Ο Γενικός Γραμματέας.

1. Τηρεί και υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ,
2. Συντάσσει, αρχειοθετεί, την αλληλογραφία του σωματείου, και ενημερώνει τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. για το περιεχόμενό της.
3. Τηρεί το πρωτόκολλο, και τα αρχεία του σωματείου. Τηρεί κατάλογο με τα έπιπλα και σκεύη του σωματείου, τον κάθε είδους τηλεπικοινωνιακό ή άλλο εξοπλισμό.
4. Φυλάσσει την σφραγίδα του σωματείου.
5. Προτείνει δράσεις, εκδηλώσεις, ή δραστηριότητες με σκοπό την καλύτερη δυνατή επίτευξη των σκοπών του συλλόγου.

Ο ταμίας.

1. Εισπράττει το δικαίωμα εγγραφής, και τις συνδρομές των μελών του σωματείου, εκδίδοντας τις ανάλογες αποδείξεις.
2. Εισπράττει τις πάσης φύσεως χορηγίες, και έσοδα, εκδίδοντας τις ανάλογες αποδείξεις.
3. Τα χρηματικά έσοδα του συλλόγου από οποιαδήποτε αιτία τα καταθέτει σε τραπεζικό λογαριασμό που διατηρείται σε τράπεζα που θα αποφασίσει το Δ.Σ.
4. Κρατά με δική του ευθύνη χρηματικό ποσό για τα μικροέξοδα του συλλόγου, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
5. Τηρεί βιβλίο εσόδων – εξόδων και αρχείο αποδείξεων.
6. Ενεργεί πληρωμές, αναλήψεις, καταθέσεις, και όλες εν γένει τις τραπεζικές συναλλαγές.
7. Ενημερώνει το Δ.Σ. για τις οικονομικές συναλλαγές με τις τράπεζες, για την οικονομική κατάσταση του συλλόγου, προφορικά και κάθε μήνα γραπτά.
8. Σε καμία περίπτωση ο ταμίας δε μπορεί να κάνει πληρωμές ή αναλήψεις οποιουδήποτε χρηματικού ποσού από οποιοδήποτε τραπεζικό λογαριασμό του σωματείου μόνος του, εάν δεν υπογράψει ο Πρόεδρος ή κάποιο άλλο εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ.
9. Προτείνει δράσεις, εκδηλώσεις, ή δραστηριότητες με σκοπό την καλύτερη δυνατή επίτευξη των σκοπών του συλλόγου.

Ο συντονιστής των εφόρων.

Έχει την ευθύνη να συντονίζει το έργο των επικεφαλής εφόρων των ομάδων εργασίας – επιτροπών. Σε συνεργασία με τα άλλα μέλη του Δ.Σ. και τους ίδιους τους εφόρους, καταρτίζει το πρόγραμμα δράσης των ομάδων εργασίας με τέτοιο τρόπο, ώστε οι επιμέρους δράσεις των ομάδων να μην έρχονται σε σύγκρουση μεταξύ τους. Όπως και τα άλλα μέλη του Δ.Σ. προτείνει δράσεις, εκδηλώσεις, ή δραστηριότητες με σκοπό την καλύτερη δυνατή επίτευξη των σκοπών του συλλόγου

ΑΡΘΡΟ 10

Η εκλογή του Δ.Σ.

Η εκλογή του Δ.Σ. γίνεται από την Τακτική γενική συνέλευση, μετά τη λήξη της Θητείας του προηγουμένου Δ.Σ. Δικαίωμα να εκλεγούν έχουν όλα τα οικονομικώς τακτοποιημένα, τακτικά μέλη του συλλόγου, αλλά και τα επίτιμα μέλη, εφόσον έχουν άδεια χειριστή ραδιοτηλεφώνου C.B., και έχει παρέλθει τριετία από την ημέρα που ανακηρύχτηκαν επίτιμα μέλη.

Τα μέλη που επιθυμούν να εκλεγούν από τη Γενική συνέλευση στο Δ.Σ. του συλλόγου, το δηλώνουν έγραφα στον Γενικό Γραμματέα του συλλόγου, 20 μέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

Πριν αρχίσει η ψηφοφορία, η Γενική συνέλευση εκλέγει τριμελή εφορευτική επιτροπή, η οποία ελέγχει τις δηλώσεις υποψηφιότητας, και διενεργεί τη ψηφοφορία. Τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά.

Ο κάθε εκλέκτορας έχει δικαίωμα να ψηφίσει έως 3 υποψηφίους. Σε περίπτωση που ψηφίσει περισσότερους, το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο. Η ψηφοφορία είναι μυστική, τα ψηφοδέλτια τοποθετούνται μέσα σε αδιαφανή φάκελο, ο οποίος ρίχνεται στην κάλπη παρουσία της εφορευτικής επιτροπής.

Η διαδικασία είναι άκυρη αν:

1. Η ψηφοφορία δεν είναι μυστική.
2. Τα ψηφοδέλτια δεν τοποθετηθούν σε αδιαφανείς φακέλους.
3. Η κάλπη δεν είναι σφραγισμένη.
4. Δεν παρίστανται και τα τρία μέλη της εφορευτικής επιτροπής.
5. Υπάρχει εμφανής αλλοίωση των ψηφοδελτίων.

Μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται οι πρώτοι πέντε σε σταυρούς προτίμησης υποψήφιοι. Οι υπόλοιποι είναι αναπληρωματικοί για όλη τη διάρκεια του Δ.Σ., και μπορούν να κληθούν να αντικαταστήσουν αποχωρούντα ή παραιτηθέντα μέλη του. Σε περίπτωση ισοψηφίας των υποψηφίων, γίνεται κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 11

Κανονιστικές διατάξεις.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει κάθε 15 ημέρες, ή έκτακτα όποτε κρίνει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως τρία από τα πέντε μέλη του. Το Δ.Σ. στην πρώτη συνεδρίασή του ορίζει την τακτική ημερομηνία των συνεδριάσεών του. Σε περίπτωση έκτακτης συνεδρίασης τα μέλη του Δ.Σ. ειδοποιούνται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο – έγγραφο, προφορικό ή ηλεκτρονικό – είτε από τον Πρόεδρο, είτε από το Γενικό Γραμματέα, τουλάχιστον δύο ημέρες νωρίτερα.

ΑΡΘΡΟ 12

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, αν παρευρίσκονται τα τρία από τα πέντε μέλη του, το ένα από τα οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται άλλη ημέρα που θα επιλέξει ο Πρόεδρος.

ΑΡΘΡΟ 13

Η ψηφοφορία στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι φανερή, εκτός αν ζητηθεί από τρία μέλη του Δ.Σ. οπότε η ψηφοφορία γίνεται με ευθύνη του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 14

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να εκλεγεί, για οποιονδήποτε λόγο, νέο διοικητικό συμβούλιο, ο σύλλογος συνεχίζει να διοικείται από το προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο θα συγκαλέσει και πάλι, σε σύντομο χρονικό διάστημα, τη γενική συνέλευση για την εκλογή νέου Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 15

Η εξελεγκτική επιτροπή είναι τριμελής. Πρόεδρος της είναι ο έχων τις περισσότερες ψήφους. Η επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, ή όσο συχνά αυτό απαιτείται, με απόφαση του Προέδρου της, και υποβάλουν έκθεση προς την ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου, σχετικά με την περιουσιακή κατάσταση και διαχείριση του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 16

Οι πόροι του σωματείου είναι:

1. Το δικαίωμα εγγραφής.
2. Οι συνδρομές των μελών.
3. Χορηγίες, δωρεές, κληροδοτήματα κλπ.

Η εκμετάλλευση της περιουσίας του συλλόγου, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να γίνει με την ανάμειξη του συλλόγου σε κερδοσκοπικές επιχειρήσεις.

ΑΡΘΡΟ 17

Διάλυση του συλλόγου.

Το σωματείο διαλύεται με δικαστική απόφαση στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετά από εισήγηση του Δ.Σ. η οποία συγκαλείται ειδικά για αυτόν το σκοπό. Απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του 51% των τακτικών και ταμειακώς τακτοποιημένων μελών, και η σύμφωνη γνώμη των 3/5 των παρόντων για τη διάλυση του σωματείου.

Μετά τη διάλυση του Σωματείου, η περιουσία του περιέρχεται στο «Χαμόγελο του παιδιού».

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΟΡΙΣΜΟΙ

1. Σύμφωνα με το άρθρο 18, του καταστατικού του σωματείου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ C.B, (ΠΑ.ΣΥ.ΧΕ.ΡΑ. CB), το οποίο μπορεί να εμφανίζεται και με τον διακριτικό τίτλο «PAN-HELLENIC CLUB OF CB RADIO USERS», ο κανονισμός που ακολουθεί, ονομάζεται ειδικός κανονισμός. (Ε.Κ).
2. Ο ειδικός κανονισμός εφαρμόζεται πάντα σε απόλυτη συνεργασία με το καταστατικό του σωματείου.
3. Σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ ειδικού κανονισμού και καταστατικού, υπερισχύει το καταστατικό του σωματείου.
4. Ο ειδικός κανονισμός σκοπό έχει την εύρυθμη λειτουργία του σωματείου.
5. Μεταβολές ή προσθήκες στον ειδικό κανονισμό γίνονται μετά από πρόταση του Δ.Σ. προς τη γενική συνέλευση η οποία εγκρίνει ή απορρίπτει την πρόταση.

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Ο σύλλογος επιδιώκει να προσελκύσει και να ενώσει όλους τους Έλληνες υποψήφιους ή ήδη αδειούχους χειριστές ραδιοτηλεφώνων με σκοπό να προωθήσουν με τον καλύτερο δυνατό και ωφέλιμο τρόπο τη χρήση των ραδιοτηλεφώνων C.B.
2. Τα σωματείο διοργανώνει στο μέτρο των δυνατοτήτων του, εκδηλώσεις ή συναθροίσεις διεθνούς, τοπικού, ή μεικτού χαρακτήρα, που αφορούν, προβάλλουν, ή προωθούν τη χρήση των ραδιοτηλεφώνων C.B. όπως:
2.1 Συνέδρια, συμπόσια, συναντήσεις, συζητήσεις, εκθέσεις.
2.2 Εκπαιδευτικά σεμινάρια, και μαθήματα.
2.3 Διαγωνισμούς.
2.4 Εκπαιδευτικές αποστολές, αποστολές έκτακτης ανάγκης, αποστολές κοινωνικής προσφοράς.
2.5 Ο σύλλογος συμμετέχει σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, που οργανώνονται από αντίστοιχους συλλόγους, φορείς, ή οργανώσεις Ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, κρατικές υπηρεσίες, Ο.Τ.Α, οργανισμούς κοινής ωφέλειας, διεθνής οργανισμούς κλπ.
3. Ο σύλλογος στο μέτρο των δυνατοτήτων του, προβαίνει στην έκδοση έντυπου και ηλεκτρονικού – διαδικτυακού υλικού, παραγωγή υλικών που τον αφορούν, προβάλλουν ή προωθούν τη χρήση των ραδιοτηλεφώνων C.B.
4. Ο σύλλογος στα πλαίσια της προώθησης και προβολής των επικοινωνιών με ραδιοτηλέφωνα C.B., ή με σκοπό την υπενθύμιση ή προβολή σημαντικών επετείων ή γεγονότων, προβαίνει στην έκδοση βραβείων, διπλωμάτων, επαίνων, και τροπαίων, τα οποία κατά περίπτωση, διαθέτει, απονέμει ή χορηγεί, σε Έλληνες ή ξένους C.B-ers ή μη.
5. Ο Σύλλογος στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, και της υλοποίησης των σκοπών του, προβαίνει μόνος του ή σε συνεργασία με αντίστοιχους Ελληνικούς συλλόγους, στη δημιουργία δικτύων επικοινωνίας στην περιοχή της Citizens Band.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΟΜΗ

1. Για την εύρυθμη λειτουργία του συλλόγου και την υποβοήθηση του Δ.Σ. στο έργο του, συγκροτούνται ομάδες εργασίας – επιτροπές οι οποίες αναλαμβάνουν τομείς εργασίας. Η ανάθεση του έργου κάθε επιτροπής γίνεται με απόφαση του Δ.Σ.. Επικεφαλής κάθε επιτροπής είναι ο έφορος, ο οποίος ενημερώνει το Δ.Σ για την πορεία του έργου της.
2. Στις ομάδες εργασίας – επιτροπές γίνονται δεκτά μόνο τακτικά μέλη του συλλόγου. Τα δόκιμα ή μη τακτικά μέλη του συλλόγου μπορούν με απόφαση και ευθύνη του αρμόδιου εφόρου, να παρακολουθούν σαν εκπαιδευόμενα το έργο της ομάδας εργασίας, προκειμένου να αποκτήσουν εμπειρία.
3. Ο αριθμός των μελών κάθε ομάδας εργασίας – επιτροπής ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ, ενώ οι επικεφαλής έφοροι επιλέγονται από το Δ.Σ. για τις ικανότητες και τις ιδιαίτερες γνώσεις που έχουν.
4. Η θητεία κάθε εφόρου αρχίζει με την επιλογή του από το Δ.Σ, και τελειώνει με την ανάδειξη του επόμενου νέου διοικητικού συμβουλίου. Το νέο Δ.Σ. μπορεί να επανατοποθετήσει τον ίδιο έφορο ή να τον αντικαταστήσει. Τα μέλη των ομάδων εργασίας παραμένουν επ’αόριστον, εκτός αν τα ίδια παραιτηθούν εγγράφως, ή αν ο έφορος ή το Δ.Σ. αποφανθούν ότι το συγκεκριμένο μέλος ή μέλη δεν μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στην άσκηση των καθηκόντων τους.
5. Όλα τα μέλη των ομάδων εργασίας – επιτροπών, οι έφοροι και το Δ.Σ. προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά, χωρίς οικονομική απολαβή.
6. Περιουσιακά ή άλλα στοιχεία που χρησιμοποιούν οι ομάδες εργασίας, χρεώνονται στον έφορο, ο οποίος οφείλει να τα χρησιμοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
7. Οι δαπάνες για τη λειτουργία των ομάδων εργασίας – επιτροπών, εγκρίνονται από το Δ.Σ, του συλλόγου, και θα πρέπει να προβλέπονται στον ισολογισμό εσόδων – εξόδων του συλλόγου.
8. Οι ομάδες εργασίας κατά τομέα είναι οι εξής:
8.1 Δημοσίων και Διεθνών σχέσεων.
8.2 Εκπαίδευσης – επιμόρφωσης μελών.
8.3 Κάλυψης εκτάκτων αναγκών.
8.4 Τεχνικής υποστήριξης μελών και εγκαταστάσεων.
8.5 Διαγωνισμών και βραβείων.
8.6 Διακίνησης καρτών επιβεβαίωσης επικοινωνίας.
8.7 Οργάνωσης, συντήρησης – ενημέρωσης της ιστοσελίδας και ηλεκτρονικής επικοινωνίας του συλλόγου.

Αναλυτικά τα καθήκοντα των ομάδων εργασίας είναι:

1. Η ομάδα δημοσίων και διεθνών σχέσεων.

Έχει την ευθύνη της επικοινωνίας του συλλόγου με όλους όσους ενδιαφέρονται να έρθουν σε επαφή με το σύλλογο, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, οργανισμούς ή ιδιώτες. Ενημερώνει τα υποψήφια μέλη του συλλόγου για τους σκοπούς του, και τις επικοινωνίες μέσω ραδιοτηλεφώνων C.B. Προτείνει στο Δ.Σ., αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει κάθε εκδήλωση του συλλόγου. Έχει την ευθύνη και τη διαχείριση των εντευκτηρίων του συλλόγου. Διοργανώνει διαλέξεις, προβολές, σεμινάρια, χορούς, συνεστιάσεις, εκδρομές, αλλά και άλλες εκδηλώσεις με σκοπό τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών.

Ενημερώνει το Δ.Σ. για τις διεθνής συναντήσεις ή εκδηλώσεις συλλόγων ή δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων που αντικείμενο έχουν τις επικοινωνίες με ραδιοτηλέφωνα C.B. και οργανώνει τη συμμετοχή του συλλόγου σε αυτές, αν κριθεί απαραίτητο.

Σε συνεργασία με την ομάδα εκπαίδευσης, αναλαμβάνει την οργάνωση διαλέξεων ή άλλων εκδηλώσεων, που σκοπό έχουν να διαδώσουν την επικοινωνία με ραδιοτηλέφωνα. C.B.

2. Η ομάδα Εκπαίδευσης – επιμόρφωσης μελών.

Διαχειρίζεται όλα τα θέματα της εκπαίδευσης των υποψηφίων C.B-ers και της επιμόρφωσης των ήδη αδειούχων. Σε συνεργασία με την ομάδα δημοσίων σχέσεων αναλαμβάνει την οργάνωση διαλέξεων ή άλλων εκδηλώσεων, που σκοπό έχουν να διαδώσουν την επικοινωνία με ραδιοτηλέφωνα. C.B.

Οργανώνει δανειστική βιβλιοθήκη, έντυπη ή ηλεκτρονική, φροντίζει για τη συγγραφή και την έκδοση έντυπου ή ηλεκτρονικού υλικού, που κρίνονται απαραίτητα ή αναγκαία για την εκπαίδευση και επιμόρφωση των μελών.

3. Ομάδα κάλυψης εκτάκτων αναγκών.

Χειρίζεται όλα τα θέματα που αφορούν την οργανωμένη παροχή τηλεπικοινωνιακής στήριξης της ομάδας έκτακτης ανάγκης του συλλόγου προς το κοινωνικό σύνολο, σε περίπτωση καταστροφών ή θεομηνιών, και γενικά οποτεδήποτε το κοινωνικό σύνολο βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Καταρτίζει σχέδια τηλεπικοινωνιακής κάλυψης των εκτάκτων αναγκών, με ραδιοτηλέφωνα C.B. προγραμματίζει και εκτελεί ασκήσεις, για τον έλεγχο της ορθότητας των σχεδίων έκτακτης ανάγκης, της επαρκούς εκπαίδευσης των μελών, και της λειτουργικότητας της υλικοτεχνικής υποδομής του τηλεπικοινωνιακού υλικού που χρησιμοποιούν.

4. Τεχνικής υποστήριξης μελών και εγκαταστάσεων.

Τα μέλη της ομάδας Τεχνικής υποστήριξης μελών και εγκαταστάσεων, φροντίζουν να δίνουν οδηγίες, ή να βοηθούν τα άλλα μέλη του συλλόγου στην εγκατάσταση των ραδιοτηλεφώνων και των παρελκομένων τους.

Έχουν την ευθύνη να συντηρούν και να διατηρούν σε άριστη λειτουργική κατάσταση τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό του σταθμού βάσεως του συλλόγου, τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό των ομάδων έκτακτης ανάγκης, αλλά και τον εξοπλισμό των παραρτημάτων, αν αυτό τους ζητηθεί, και τον εξοπλισμό ο οποίος έχει τοποθετηθεί σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς στα πλαίσια της συνεργασίας τους.

5. Διαγωνισμών και βραβείων.

Φροντίζει για την οργάνωση και διεξαγωγή, εκπαιδευτικών διαγωνισμών βασιζομένων στις επικοινωνίες με ραδιοτηλέφωνα C.B. Σχεδιάζει και τυπώνει μετά από απόφαση του Δ.Σ. βραβεία τα οποία απονέμονται στους νικητές των διαγωνισμών. Σχεδιάζει, τυπώνει και παραδίδει στον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου τις ταυτότητες των μελών, με τυπωμένα τα στοιχεία τους, έτοιμα για υπογραφή από τον ίδιο και τον Πρόεδρο του συλλόγου.

6. Διακίνησης καρτών επιβεβαίωσης επικοινωνίας.

Έχει την ευθύνη για την οργάνωση του γραφείου διακίνησης καρτών επιβεβαίωσης των επικοινωνιών μεταξύ των μελών του συλλόγου, ή μεταξύ των μελών του συλλόγου με τα μέλη των παρατημάτων ή άλλων συλλόγων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με ίδιο αντικείμενο.

7. Οργάνωσης, συντήρησης – ενημέρωσης της ιστοσελίδας, και ηλεκτρονικής επικοινωνίας του συλλόγου.

Ο σκοπός της ομάδας οργάνωσης, συντήρησης – ενημέρωσης της ιστοσελίδας, και ηλεκτρονικής επικοινωνίας του συλλόγου, είναι με την χρήση της ηλεκτρονικής τεχνολογίας, να σχεδιάσουν και να αναρτήσουν στο διαδίκτυο την επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας περιοδικά θα πρέπει να ενημερώνεται με νέα θέματα ή ειδήσεις, ώστε να παραμένει πάντοτε επίκαιρη. Η ομάδα εργασίας δεν προβαίνει σε καμιά μεταβολή του περιεχομένου της ιστοσελίδας αν δεν έχει προηγουμένως της σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

1. Κάθε ενέργεια μέλους που στρέφεται άμεσα ή έμμεσα κατά του σωματείου, αντιμετωπίζεται όπως προβλέπει το καταστατικό.
2. Τα μέλη του συλλόγου οφείλουν να συμμορφώνονται με το καταστατικό και τον ειδικό κανονισμό.
3. Όλα τα μέλη έχουν το δικαίωμα να απευθύνονται άμεσα στο Δ.Σ. για οποιοδήποτε θέμα τα απασχολεί.
4. Τα μέλη οφείλουν να δηλώνουν στη γραμματεία του συλλόγου τον ή τους τρόπους επικοινωνίας του συλλόγου μαζί τους.
5. Η συμπεριφορά των μελών θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να αποφεύγονται εντάσεις ή αντιθέσεις.
6. Όλα τα μέλη μπορούν ισότιμα να απολαμβάνουν τις υπηρεσίες του συλλόγου.
7. Όλα τα τακτικά αδειούχα μέλη του συλλόγου μπορούν να χειριστούν τον σταθμό βάσεως του συλλόγου είτε περιστασιακά, είτε σε εθελοντική βάρδια.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 19

Μέχρι να εκλεγεί και να αναλάβει τα καθήκοντά του το εκλεγμένο Δ.Σ. και οι έφοροι των ομάδων εργασίας, η Διοίκηση και η διαχείριση των υποθέσεων του σωματείου θα ασκείται από προσωρινή διοίκηση που θα εκλεγεί από τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου. Η προσωρινή διοίκηση θα αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, και τον ταμία.

Ο Πρόεδρος της προσωρινής διοίκησης αντιπροσωπεύει τον σύλλογο δικαστικά και εξώδικα ενώπιον κάθε αρχής και ιδιωτών.

Η σύγκλιση της πρώτης γενικής συνέλευσης θα γίνει το αργότερο μέσα σε έξη μήνες από την ημερομηνία έγκρισης της ίδρυσης του σωματείου.